ÁSZF

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

(hatályos: 2012. szeptember 20-tól)

Jelen ÁSZF tartalmazza a Superhair.hu Kft. (székhely: 1148. Budapest, Örs vezér tere 12. Fsz. 3.) (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.hajkellekek.hu címen elérhető weboldal használatára, valamint a szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére, vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF).

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Alapadatok

 

A szolgáltató neve: Superhair.hu Kft  

A szolgáltató székhelye: 1148. Budapest, Örs vezér tere 12. Fsz. 3.

A szolgáltató telephelye: 1148. Budapest, Örs vezér tere 12. Fsz. 3.

Elektronikus levelezési címe: info kukac hajkellekek.hu 

Cégjegyzékszáma: 01-09-963965

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Bíróság

Ügyvezető igazgatója: Rasztovits Marietta 

Adószáma: 23401859-2-42

Bank számlaszáma: Raiffeisen Bank 12011409-01514058-00100005

Telefonszáma: 06/70/379-0772 

Adatvédelmi nyilvántartási száma: bejelentve: 2012.08.24. Nyilvántartásbavételi szám kiadása folyamatban van.  

A szerződés nyelve: magyar

2. Felhasználási feltételek hatálya


 1. Jelen felhasználási feltételek a www.hajkellekek.hu  weboldal használata, az azon elérhető szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. A jelen felhasználási feltételek hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed.
 2. A jelen felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen felhasználási feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk."), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a Grt. vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 3. A jelen felhasználási feltételek 2012. szeptember hó 20. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
 4. A felhasználási feltételeket Szolgáltató módosíthatja.
 5. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 20 (húsz) nappal a www.hajkellekek.hu weboldalon közzéteszi.

3. A www.hajkellekek.hu weboldalon használatára vonatkozó speciális rendelkezések


 1. A Felhasználó, amennyiben belép a www.hajkellekek.hu weboldalra, és annak tartalmát bármilyen módon olvassa a felhasználási feltételek jelen fejezetében foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen fejezetben foglaltak elfogadása feltételét képezi a www.hajkellekek.hu weboldal használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a www.hajkellekek.hu weboldal tartalmának megtekintésére.
 2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a www.hajkellekek.hu weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen felhasználási feltételekben foglaltak betartásával megszüntesse.
 3. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a www.hajkellekek.hu  weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, továbbá az esetleges üzemzavarokból eredő károkért Szolgáltató kizárja felelősséget.

4. Szerzői jogok


 1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a www.hajkellekek.hu  weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
 2. Tilos a www.hajkellekek.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 3. A www.hajkellekek.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.
 5. Tilos továbbá a www.hajkellekek.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a  www.hajkellekek.hu weboldal vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).
 6. A www.hajkellekek.hu név és logo szerzői jogi és védjegyoltalmi védelmet élvez, felhasználásuk a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
 7. Felhasználó www.hajkellekek.hu weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

5. Vegyes Rendelkezések

 1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 2. Ha a jelen felhasználási feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 3. Amennyiben a Szolgáltató az felhasználási feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a felhasználási feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 4. Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen felhasználási feltételek hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

II. Különös rendelkezések

1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

1.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt ÁFÁ-t.

1.2. Az oldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását. A termék oldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt.

1.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató feltünteti azt a weboldalon.

2. Rendelés menete

 

2.1.   Termék(ek)et a termék(ek) kosárba helyezésével, majd a kosáron lévő fizetés gomb megnyomásával és a fizetési eljárás végig követésével, majd a rendelés elküldése gomb megnyomásával rendelheti meg.

2.2.    Ezek után az Ön által megadott e-mail címre érkezik egy e-mail, mely
A) utánvétes kézbesítés esetén:
tartalmazza a termék(ek) árát és a kipostázási költséget. Ebben az esetben a termék megvásárlásra került, és a kipostázási eljárás elindult. A termék árát, és a postaköltséget a csomag átvételekor a helyszínen készpénzben kell megfizetni.
B) átutalás utáni kézbesítés esetén:
tartalmazza a termék(ek) árát és a kipostázási költséget valamint a bank számlaszámot, ahová a megrendelés végösszegét át kell utalni. A termék kipostázása a megrendelés végösszegének beérkezésekor indul el. Kérjük az átutalás közlemény rovatában szíveskedjék feltüntetni az emailban megkapott rendelésszámot. Az átutalás teljesítése után szíveskedjék email értesítőt írni az
info@hajkellekek.hu címre az átutalás teljesítéséről. Ez gyorsítja a termék kipostázását.
C) személyes átvétel esetén:
tartalmazza a termék(ek) árát. Ebben az esetben kipostázási költség nincsen. A termék személyesen átvehető a web oldalon feltüntetett üzletünkben a web oldalon feltüntetett nyitvatartási időben. A termék(ek) árát az üzletben készpénzben kell megfizetni. Bankkártyás fizetésre nincs mód az üzletben. Személyes átvétel esetén telefonon szíveskedjen érdeklődni a termék(ek) átvételének lehetséges időpontjáról.

2.3.   Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 24 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

2.4.    Amennyiben az oldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

3. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

       

3.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 17 óráig.

3.2    A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

3.3.    Általános teljesítési határidő, a megrendeléstől számított 2 munkanapon belül.

4. Garancia

 

4.1.   Ha bármely termékkel elégedetlen, akkor a terméket annak eredeti dobozában, minden tartozékkal és dokumentummal együtt a termék kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül visszaküldve a vételárat és a termék vásárlásakor Ön által kifizetett postaköltséget 100%-osan visszafizetjük. A termék visszaküldésének postaköltsége a Vásárlót terheli. A terméket a következő címre kell visszaküldeni: Superhair.hu Kft. 1148 Budapest, Örs Vezér tere 12.

Az áru visszaszolgáltatását követően Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül a Vásárló által kifizetett teljes összeget visszatéríti.

4.2.   Tartós használati cikkekre mint például a hőillesztő gépekre 6 hónap garanciát vállalunk. A Vásárlónak jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását ügyfélszolgálatunk felé. Jótállási igény esetén a vevő kérheti a termék javítását. Cserére a Szolgáltató akkor kötelezhető, ha a javítás nem végezhető el. Nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén garancia igény nem érvényesíthető.
A garancia feltételei:
- rendeltetésszerű használat
- az eredeti vásárlási számla megőrzése és bemutatása

 

Jó böngészést, Jó vásárlást kívánunk!

 
Superhair.hu Kft